Εφαρμογές και
Πληροφοριακά συστήματα

Garment Making Data

Το λογισμικό αυτό είναι ένα έμπειρο σύστημα βασισμένο σε μια ιεραρχική βάση δεδομένων. Η βάση γνώσεων κρατά πληροφορίες σχετικά με το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση χειρωνακτικών εργασιών, οι οποίες είναι ατομικές, δηλαδή δε διασπώνται περαιτέρω και αφορούν στην κατασκευή ενδυμάτων.

Κάθε ατομική εργασία αντιπροσωπεύεται από έναν κώδικα (code), μια σειρά από κώδικες ορίζει ένα μέρος (operation) μιας ενδυμασίας και δύο ή περισσότερα μέρη συνθέτουν μια ολοκληρωμένη ενδυμασία (style). Ένα style περιγράφει με ακρίβεια τη μέθοδο με την οποία πρέπει να κατασκευάζεται μια ενδυμασία, τον εκτιμώμενο χρόνο, το συνολικό του κόστος, κ.α. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για το σχεδιασμό νέας μόδας όσο και για τη σύγκριση διαφορετικών ενδυμασιών. Το λογισμικό χρησιμοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία από τον οίκο υψηλής ραπτικής Burberry’s Ltd., οι οποίοι είναι και προμηθευτές ενδυμάτων της Βασιλικής Οικογένειας. Σημειώστε ότι η συντήρηση του ανωτέρω λογισμικού για τον οίκο Burberry’s γίνεται αποκλειστικά από την COMPUTER ACADEMY LTD.

keyboard
classroom-square

Αποτίμηση Θέσεων Εργασίας

Το σύστημα αυτό στοχεύει στην κατάταξη των επαγγελμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουν από τον εργαζόμενο. Δε χρησιμοποιεί υποκειμενικά κριτήρια αλλά βασίζεται σε συσχετίσεις επαγγελμάτων και αντικειμενικές στατιστικές αναλύσεις, οι οποίες ταξινομούν (rank) τα επαγγέλματα.

Έλεγχος Παραγωγής

Το σύστημα αυτό είναι πλήρως συμβατό με το GMD και επιτρέπει την καταγραφή παραγγελιών, την αυτόματη ανάλυση των ποσοτήτων που περιέχονται στις δεδομένες παραγγελίες, τον υπολογισμό του κόστους για κάθε batch και την εκτύπωση κατάλληλων αυτοκόλλητων για τις χειρίστριες των μηχανών. Το λογισμικό χρησιμοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία από το 1979.

production
real-estate

A Computerised Real Estate System

Ανάλυση και εκτίμηση κόστους κατασκευής κατοικιών. Το σύστημα αναλύει το κόστος κατασκευής κατοικιών, το Cash-flow και εναλλακτικές λύσεις κατανομής του ολικού κόστους κατασκευής.

Κανονικοποίηση Συνδρομών

Κανονικοποίηση της χρηματικής συμμετοχής κάθε συνεταίρου σ’ έναν οργανισμό/συνεταιρισμό ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες σε όλους τους μετόχους. Το μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιεί το σύστημα είναι αναδρομικό και στοχεύει στην κατανομή του προϋπολογισμού με βάση αντικειμενικών παραμέτρων.

computer-screen
ΕΣΠΑ
Scroll to Top